Aktuality

Aktuality

Poisťovňa Rapid life je bližšie k vyhláseniu konkurzu

04. 10. 2017

Nútená správkyňa, Irena Sopková, vypracovala mimoriadnu účtovnú závierku poisťovne k 30. júnu tohto roku. Z údajov zverejnených v závierke vyplýva, že poisťovňa má majetok v hodnote približne 1,2 milióna eur, avšak záväzky v hodnote takmer 22 miliónov eur. Časť majetku poisťovne tvoria navyše pohľadávky za dlžné poistné, ktoré vzhľadom na stav poisťovne zrejme už nikdy nebude zaplatené. Vlastný kapitál teda poisťovňa Rapid life vykazuje v zápornej hodnote 20,6 milióna eur. V účtovnej závierke je tzv. záporný názor nezávislého audítora, košickej audítorskej spoločnosti Auditcon. Záporný názor audítora značí nedostatky vo výkazoch, účtovná závierka poisťovne Rapid life ku koncu minulého roka nebola overená audítorom. Ten od spolupráce odstúpil. Poisťovňa taktiež nevytvorila opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti vo výške 6,4 milióna eur, ani technické rezervy k životnému poisteniu vo výške takmer 18 miliónov eur. Vyplýva to zo správy audítorskej spoločnosti Auditcon. Nútená správkyňa ešte 18.7.2017 oznámila, že podá návrh na vyhlásenie konkurzu. Podkladom by mohla byť správa audítora a účtovná závierka. Nútená správa poisťovne zaniká vyhlásením konkurzu. Od vyhlásenia konkurzu budú mať klienti 45 dní na to, aby si prihlásili svoje pohľadávky.


‹ späť na zoznam